צריך עדכון פלאש אנא לחצו על הקישור המופיע בכדי להוריד את העדכון האחרון לפלאש לחצו כאן
ביטוח רכב ומשאיות
ביטוח אופנועים
ביטוח דירה ומשכנתא
ביטוח עסק
ביטוח חיים ופנסיה
ביטוח בריאות וסיעוד
מידע ללקוחתינו
טפסים ללקחותינו
קישורים
מילון מושגים
צריך עדכון פלאש אנא לחצו על הקישור המופיע בכדי להוריד את העדכון האחרון לפלאש לחצו כאן

א    ב    ג    ד    ה    ו    ז    ח    ט    י    כ    ל    מ    נ    ס    ע    פ    צ    ק    ר    ש    ת   
א
אובדן הוצאות
גידול או אי הקטנה של הוצאות עסק שניזוק ותפעולו הוקטן או הופסק
אובדן הכנסות צפוי
ביטוח שנועד לכסות יזמי פרויקטים בגין אובדן הכנסות צפוי מפרויקט, עקב נזק שאירע במהלך תקופת הבניה/ הקמה.
אובדן כושר עבודה
ביטוח שבו מקבל אליו המבטח לפצות את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם אם נגרם לו אובדן כושר עבודה במקרה של תאונה או מחלה
אובדן מוחלט
אובדן פיזי מלא וגמור של הרכוש המבוטח.
אובדן שלם להלכה
בביטוח רכב באם שמאי מוסמך יקבע כי שעור הנזק שנגרם לרכב הוא שני שלישים .משווי הרכב ראשי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אובדן שלם
אחריות חוזית
התחייבות שנוטל על עצמו אדם או גוף ושהיא מעבר לאחריות שהוא חב בה על פי חוק.
אחריות צולבת
אחריות של שני מבוטחים, או יותר, זה כלפי זה
איחור בהגשת תביעה
הודעה שלא הוגשה מיד עם קרות האירוע שיש בו כדי לשמש עילה לתביעה
אירוע מקרי
אירוע שנגרם בשל גורם חיצוני, ולא ניתן לצפות מראש את עצם אירועו או את מועד אירועו.
אירוע תאונתי
אירוע פתאומי ובלתי צפוי ואשר כתוצאה ממנו נגרם האובדן או הנזק.
אכשרה, תקופה
תקופת אכשרה היא פרק זמן מסוים שבו לא ישולמו תגמולי ביטוח למבוטח גם אם .אירע מקרה הביטוח
אש
בתחום הביטוח מוגדר המונח "אש" כגורם המייצר חום, להבה או בערה. אובדן או נזק עקב אש יהיה מכוסה בביטוח בתנאי שהאש מקרית. נדרש כי האש תפרוץ מחוץ למקום שצפוי כי תפרוץ בו
ב
ביטוח
התחייבות גוף כלשהו לשלם לזולתו פיצויים במקרה של נזק, תמורת תשלום פרמיה
ביטוח אובדן שכר דירה
ביטוח הבא להגן על בעלים של מבנה מושכר, מפני אובדן שכר דירה שהוא אינו מקבל עקב אובדן או נזק לרכוש המבוטח עקב הסיכונים המבוטחים.
ביטוח אחריות המוצר
ביטוח זה מכסה את אחריות המבוטח על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות נזק תוצאתי עקב נזק פיסי לרכוש, העלולים להיגרם עקב מוצר בגינו אחראי המבוטח, לאחר שיצא מחזקתו
ביטוח צד שלישי
ביטוח זה מכסה את אחריות המבוטח על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק בלתי צפויים העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו במשך תקופת הביטוח כתוצאה מפעילותו של המבוטח
בעל פוליסה
האדם או החברה, ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם הפרמיה
ג
גבול אחריות בפוליסה
סכום או סכומים שמעבר להם המבטח אינו נותן כיסוי למבוטח
ה
העדר תביעות
מקובל בעיקר בביטוח רכב ומשמעותו אי-הגשה של תביעות למבטח בידי המבוטח אם משום שלא אירע נזק ואם מסיבה אחרת. ברכב בדרך כלל החברה מבקשת אישור על שלוש השנים .האחרונות ולפיו יקבעו אחוזי ההנחות בהתאם
הערכת נזק
קביעה של שיעור הנזק, ההערכה נעשית, בדרך - כלל, בידי שמאי מומחה, המומחה בביטוח .לאותו ענף שבו אירע הנזק
הצהרת בריאות
הצהרה שמגיש אדם המעוניין לבטח את חייו בביטוח חיים, בדבר מצב בריאותו הנוכחי .ובעבר
הצעת ביטוח
טופס בצורת שאלון שבו המועמד לביטוח מוסר למבטחים את תיאור הסיכון שהוא מציע לבטחו
השבה לקדמות (החזרה לתוקף)
החזרת דבר למצב שהיה בו סמוך לפני קרות הנזק, השבה לקדמות .אפשר שתהיה בנוגע לרכוש המבוטח, ובנוגע לסכום הביטוח
השתתפות עצמית
סכום או שעור שבו נושא המבוטח מכל נזק או אירוע בסיכון מבוטח .
ז
זיקת ביטוח
הענין הכספי שיש לאדם או לחברה על פי כללי היושר בשימורו ובקיומו של .הדבר שעליו חל הביטוח
ח
חתם
האיש שממונה מטעם המבטח על פעולות החיתום, תפקידו של החתם הוא לשקול אם .לקבל את הביטוח, באילו תנאים ובאיזו פרמיה, ואם לדחותו
י
יפוי כוח
מסמך כתוב וחתום שבאמצעותו מעביר אדם, או חברה, למשנהו את הסמכות.לפעול בשמו ולחייב אותו בגבולות ובתחומים שלהם ניתן יפוי הכוח
כ
כוח עליון
אירוע שגורמים כוחות הטבע, ללא התערבות אדם, ואי אפשר למונעו, כגון שטפון.רעידת אדמה, סערה וכדומה
כינון (קימום)
השבה לקדמות של ערך הנכס, או של סכום הביטוח כפי שהיה סמוך לפני קרות.מקרה הביטוח
ל
לויד'ס
שוק הביטוח הגדול והותיק ביותר בעולם שמושבו בלונדון
מ
מבוטח נוסף
אדם, שאינו בעל הפוליסה ששמו נקוב בחוזה הביטוח, המוגן כנגד הסיכונים המכוסים .בפוליסה
מבטח משנה
מבטח המקבל התחייבויות לכיסוי סיכונים ממבטח אחר
מוטב
המוטב הוא מי שמקבל את תגמולי הביטוח
מעריך ,שמאי
האדם המעריך באורח רשמי את ערכו של רכוש למטרת הערכת נזק וקביעת הסכום שיש .לשלמו במקרה תביעה, מה שהוא מגיש לחברה נקרא דוח שמאי
נ
נהג נקוב בשם
כל אדם המורשה לפי החוק לנהוג ברכב רשאי להשתמש ברכב עפ"י הפוליסה אולם אם נקבע בפוליסה שברכב רשאים לנהוג נהג אחד או שניים וכד', במקרה זה הנהיגה ברכב המסוים מותרת לאותם נהגים בלבד. פוליסה כזו יוצאת לפי .דרישת המבוטח
נזק מוחלט (טוטלוסט)
נזק הגורם אובדן מלא של הרכוש המבוטח, או שמגיע לסכום הביטוח .הנקוב בפוליסה
ס
סילוק תביעה
תשלום תגמולי הביטוח בגלל קרות מקרה הביטוח
סכום ביטוח
הסכום הנקוב בדרך כלל על פני הפוליסה, הוא הבסיס לפרמיה
ע
ענפי ביטוח
תחום ענף הביטוח מחולק באופן כללי לארבע קבוצות עיקריות .ביטוח כללי (אלמנטרי), ביטוח חיים, ביטוח ימי ואוירי וביטוח משנה
פ
פוליסה
חוזה הביטוח בחלקו מתועד בצורת פוליסה. הפוליסה היא מסמך כתוב או מודפס .המכיל את התחייבותו הפורמלית של המבטח אשר לחובת הפיצוי שהוא נטל עליו
ק
קרנית
על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוקמה קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים .בשם קרנית
ש
שינוי מוטב
כל עוד לא קרה מקרה הביטוח רשאי המבוטח לקבוע מוטב אחר בכל מקרה של שינוי מוטב על המבוטח להודיע על כך בכתב למבטח והאישור. יכנס לתוקף לאחר אישור קבלת ההודעה
ת
תביעה
דרישה לתשלום נזק או אובדן עפ"י תנאי הפוליסה לביטוח, התביעה אפשר שיגיש .אותה המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, ואפשר שיגיש אותה צד שליש
תקופת הביטוח
התקופה שבה פוליסת הביטוח היא בעלת תוקף ונותנת כיסוי ביטוחי על פיה בביטוח רכוש התקופה הרגילה היא לשנה ובביטוח חיים או בפוליסה .קבועת מועד תקופת הביטוח היא למספר רב של שנים
תת ביטוח
נקרא גם ביטוח חסר משמעותם שסכום הביטוח קטן מערך השוק של .הרכוש המבוטח, כלומר פחות מערכו המלא
  בניית אתרים - ויביט ציטיאט- סוכנות לכל ענפי הביטוח, ראיית חשבון, הנהח"ש וייעוץ מס מפת הגעה ליצירת קשר והצעת מחיר
           התאנה 2, ראשל"צ   טל: 03-9669662  פקס: 03-9692986
        03-9500618